Lietošanas noteikumi

1. Izmantotie termini

1.1. Abonents – Lietotājs, kurš saskaņā ar attiecīga līgumanosacījumiem izmanto maksas pakalpojumu LMT Viedtelevīzija un satura pakas ar vai bez papildu maksas.

1.2. Noteikumi – šie lietošanas noteikumi, kas regulē LMT un Lietotāja savstarpējās attiecības saistībā ar Tīmekļa vietnes un Lietotnes lietošanu.

1.3. Lietotājs – fiziska persona, kura atbilstoši Noteikumu nosacījumiem izmanto Tīmekļa vietni un/vai Lietotni.

1.4. Lietotne –  TV un Mobilā TV lietotne “LMT Viedtelevīzija”, ar kuras palīdzību Lietotājs var piekļūt Saturam. 

1.5. Konts – Lietotāja izveidots konts, kas nodrošina Lietotājam iespēju lietot LMT Straume un LMT Viedtelevīzija.   

1.6. LMT – “Latvijas Mobilais Telefons” SIA, reģ. Nr.50003050931, Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039. 

1.7. LMT Straume –  Lietotnē un Tīmekļa vietnē Lietotājam pieejams pakalpojums.

1.8. LMT Viedtelevīzija – Lietotnē un Tīmekļa vietnē Abonentam pieejams pakalpojums. 

1.9. Saturs – televīzijas programmas un audiovizuāli darbi, raidījumu tiešraides un ieraksti, u.c. saturs.

1.10. Tīmekļa vietne – tīmekļa vietne Viedtelevizija.lv, kurā Lietotājs var piekļūt Saturam.   

2. Vispārīgi nosacījumi

2.1. Pirms Lietotnes un Tīmekļa vietnes lietošanas uzsākšanas Lietotājam ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem un LMT Privātuma politiku. Noteikumi un LMT Privātuma politika ir pastāvīgi pieejami Tīmekļa vietnē un Kontā. Lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem un LMT Privātuma politiku, izdarot attiecīgas atzīmes, izveidojot Kontu.

2.2. Lietotne bez maksas pieejama App Store un Google Play veikalos (viedtālruņiem, planšetēm), kā arī Android TV, LG webOS un Samsung Tizen operētājsistēmu veikalos.

2.3. Lietotnes un Tīmekļa vietnes uzturētājs ir LMT. LMT ir tiesības mainīt vai atjaunināt Saturu, elementus, kas iekļauti Tīmekļa vietnē un Lietotnes dizainā un konfigurācijā, kā arī pēc nepieciešamības grozīt vai papildināt Noteikumus. LMT nodrošina Noteikumu aktuālās redakcijas publicēšanu tīmekļa vietnē Viedtelevizija.lv.

2.4. LMT pastāvīgi uzlabo Tīmekļa vietni un Lietotni, nodrošinot to lietošanas iespējas, funkcionalitāšu pilnveidošanu, pilnvērtīgu un kvalitatīvu darbību. Kā rezultātā, pakalpojuma lietojamībā ir iespējami īslaicīgi darbības pārtraukumi, kas saistīti ar uzturēšanas, apkalpošanas vai uzlabošanas darbiem.

2.5. LMT Straume ir pieejama bez maksas ikvienam Lietotājam.

2.6. LMT Viedtelevīzija un ar vai bez papildu maksas satura pakas pieejamas Abonentam, jebkurā tīklā, neatkarīgi no interneta pakalpojuma sniedzēja un atbilstoši attiecīga līguma nosacījumiem. Abonents LMT Viedtelevīzijas Saturu un ar vai bez papildu maksas satura pakas izmanto Latvijas Republikas teritorijā un īslaicīgi uzturoties citā Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī. 

2.7. Saturs ir sadalīts pa blokiem, daļām un tēmām.

2.8. LMT ir tiesības liegt vai ierobežot pieeju Saturam, ja Lietotājs pārkāpj Noteikumus.

3. Konta izveidošana 

3.1. LMT Straume un LMT Viedtelevīzija lietošanai, Tīmekļa vietnē vai Lietotnē nepieciešams izveidot Kontu. 

3.2.Konta skatā Lietotājs ievada sava e-pasta adresi un paroli, kuru izmantos turpmāk, autorizējoties Kontā. Uz e-pasta adresi tiek nosūtīta verifikācijas saite, kas ir derīga e-pasta adreses apstiprināšanai 24 (divdesmit četras) stundas.

3.3. Kontā apstiprināto e-pasta adresi un paroli Lietotājs izmanto turpmākai piekļuvei LMT Straume un LMT Viedtelevīzijas saturam. Kontā fiksēto e-pasta adresi Lietotājs var mainīt jebkurā laikā. 

3.4. Lietotājs ir atbildīgs par konfidencialitātes nodrošināšanu attiecībā uz parolēm, kas saistītas ar piekļuvi Kontam un tajā pieejamām iespējām, lai tās nenonāk trešo personu rīcībā. Ja Lietotājs konstatē paroles neatļautu lietošanu, parole nekavējoties jānomaina un nepieciešamības gadījumā jāinformē LMT. 

3.5. Piekļuve LMT Straume un LMT Viedtelevīzija tiek nodrošināta, kamēr Lietotājam ir aktīvs Konts.

3.6. Izbeidzot LMT Straumes un LMT Viedtelevīzijas lietošanu, Lietotājs dzēš Kontu.

4. Lietotāja tiesības un pienākumi

4.1. Lietotājam ir pienākums Tīmekļa vietni un Lietotni lietot atbilstoši to uzdevumam, ievērojot Noteikumus, noslēgtos līgumus  un Latvijas Republikas tiesību aktus.

4.2. Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām, ko tas veic, lietojot Tīmekļa vietni un Lietotni, kā arī par Kontā ievadīto informāciju un tajā veiktajām darbībām. Lietotājs nodrošina, ka jebkāda šāda informācija un darbības atbilst Noteikumiem, noslēgtajiem līgumiem un Latvijas Republikas tiesību aktiem.

4.3. Lietotājs nodrošina, ka Saturs nav pieejams bērniem bez vecāku vai aizbildņu ziņas, uzraudzības vai atļaujas. 

4.4. Abonents nodrošina, ka Saturs tiek izmantots tikai mājsaimniecības vajadzībām. Saturs nekādā veidā nav izmantojams komerciālos nolūkos.

4.5. Lietotājs apņemas regulāri veikt Lietotnes atjaunināšanu uz jaunākajām versijām.

4.6. Lietotājs pārliecinās un nodrošina, ka Satura lietošanai Kontā tiek lietota uz iekārtām, operētājsistēmām un pārlūkprogrammām, kas norādītas kā atbalstāmas tīmekļa vietnē Viedtelevizija.lv. 

4.7. Lietotājs var fiksēt Kontā ne vairāk par 5 (piecām) iekārtām.

5. Datu apstrāde un konfidencialitāte

5.1. Attiecībā uz datu apstrādi LMT ir personas datu pārzinis. Datu apstrādē tiek izmantotas LMT infrastruktūrā esošās sistēmas, t.sk. lietojumprogrammas saskarne (piemēram, Viedtelevīzijas (API), kas iesaistīta, lai nodrošinātu Lietotnes Kontā esošo datu tehnisku ievākšanu). LMT apstrādā datus tikai nepieciešamajā apmērā un laika periodā, kas izriet no pakalpojuma nodrošināšanas būtības un saistošo normatīvo aktu prasībām.

5.2. Lai nodrošinātu pakalpojumu, tiek apstrādāti personas pamatdati, sistēmas lietošanas dati, piemēram, iekārtas IP adrese, iekārtas modelis, operētājsistēmas versija, pārlūka versija, kā arī no pakalpojuma izrietoša un ar to saistīta informāciju par veiktiem pieprasījumiem, tajā skaitā Satura skatījumu uzskaite. LMT ir tiesīgs datus apstrādāt LMT Straumes un LMT Viedtelevīzijas pakalpojuma izpildes, Tīmekļa vietnes un Lietotnes darbības, funkciju pieejamības nepārtrauktības nodrošināšanai, kā arī Tīmekļa vietnes un Lietotnes pilnveidošanas nolūkā, konsultāciju un Lietotāju pieteikto jautājumu risināšanai, autentifikācijas procesa nodrošināšanai, saziņai, kā arī citiem ar darījuma un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu izpildi saistītiem mērķiem. Datu apstrādes pamats ir pieprasītais/izmantotais LMT Straumes un LMT Viedtelevīzijas pakalpojums un ar to saistīto normatīvo aktu īstenošana, LMT un trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšana. Šāda apstrāde ir priekšnosacījums pakalpojuma sniegšanai, un datu nesniegšana var daļēji vai pilnībā kavēt vai pārtraukt pakalpojuma sniegšanu. 

5.3. Ja Lietotājs, lejupielādējot Lietotni, ir piekritis paziņojumu saņemšanai, kā arī sadaļā “Intereses” atzīmējis sevi interesējošās Satura tēmas, LMT apstrādā šos datus ar mērķi informēt Lietotāju par Saturu, kas ir/būs pieejamas attiecīgā LMT pakalpojuma ietvaros. 

5.4. Ja Lietotājs reģistrējot Kontu ir piekritis ar pakalpojumu saistītu jaunumu saņemšanai, šim nolūkam tiks izmantota e-pasta adrese, kas fiksēta Kontā. 

5.5. Pakalpojuma funkcionalitāte paredz, ka Kontā tiek saglabāta Lietotāja satura vienību skatījumu vesture, kas nodrošina iespēju Lietotājam pārskatāmu pakalpojuma lietošanu. 

5.6. Bez Lietotāja piekrišanas LMT nedod Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos paredzētajām personām noteiktos gadījumos, kārtībā un apjomā, un LMT pilnvarotām personām un sadarbības partneriem pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai, Lietotnes darbības un darbības kvalitātes nodrošināšanai, attīstīšanai un pilnveidošanai. 

5.7. Attiecībā uz saviem datiem Lietotājam ir tiesības īstenot normatīvajos aktos noteiktās tiesības. Plašāka informācija par LMT īstenoto datu aizsardzību, tajā skaitā par datu glabāšanas termiņiem, sniegtās piekrišanas atsaukšanu un Lietotāja tiesībām attiecībā uz savu datu apstrādi pieejama LMT Privātuma politikā, tīmekļa vietnē www.lmt.lv., noteikumu sadaļā. 

5.8. LMT ir tiesības piesaistīt sadarbības partnerus Lietotnes darbības nodrošināšanai un uzlabošanai. Lai nodrošinātu Lietotnes darbību, LMT un LMT sadarbības partneri var piekļūt Lietotnē esošiem datiem, tikai balstoties uz tiesiska pamata Lietotnes darbības nodrošināšanas un pakalpojuma uzturēšanas mērķiem. Lietotnes uzturēšanai ir būtiski nepieciešams uzzināt par Lietotnes avārijām un darbības kļūdām. Tas dod iespēju atklāt Lietotnes tehniskās problēmas, lai varētu operatīvi veikt uzlabojumus un nodrošināt Lietotnes un pakalpojuma funkcionalitātes nepārtrauktību.

5.9. Lietotnes un pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanas ietvaros, LMT var rasties nepieciešamība nodot atsevišķus datus apstrādei ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm (piemēram, par Lietotnes avārijām un darbības kļūdām, kas satur iekārtas IP adresi un kļūdas tehnisko informāciju, anonīmi, bez lietotāja identifikācijas, apkopo un nosūta, izmantojot trešās puses Firebase Crashlytics pakalpojumu), veicot pienācīgus pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzības līmeni. Piemēram, trešā valsts, kurā partneris atrodas, atbilstoši Eiropas Savienības Komisijas lēmumam nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni, pakalpojuma sniedzējs ir sniedzis atbilstošas garantijas ar saistošiem uzņēmuma noteikumiem, atbilstošām standarta datu aizsardzības klauzulām, citiem apstiprinātiem noteikumiem vai citos gadījumos. 

5.10. Statistikas nolūkos Lietotāju dati var tikt izmantoti anonimizētā formā. 

6. Intelektuālais īpašums

6.1. Pieejamais Saturs ar izņēmumiem, kas īpašos gadījumos atbilstoši tiek norādīti, kā arī visa informācija, dati, teksti, logotipi, ikonas, attēli, kā arī Tīmekļa vietnes un Lietotnes dizains, programmas kods un noformējums ir LMT vai tā piesaistīto sadarbības partneru īpašums vai tiek izmantots saskaņā ar trešo personu atļaujām, kas piešķir attiecīgās intelektuālā īpašuma tiesības uz to lietošanu. Tīmekļa vietnes un Lietotnes  Saturu un informāciju aizsargā normatīvie akti, kas regulē intelektuālā īpašuma tiesības.

6.2. Lietotājam ir aizliegts pilnībā vai daļēji pavairot, reproducēt, izplatīt, pārveidot, embedēt, lejupielādēt, dalīties sociālajos tīklos un jebkādā citā veidā izmantot pieejamo Saturu.

6.3. Satura pārveidošana, pielāgošana, licences izsniegšana trešajām personām, pirmkoda atšifrēšana, dekompilēšana vai cita veida kaitniecībā lietotajai programmatūrai vai platformai ir aizliegta.

6.4. Jebkura saite uz trešo personu tīmekļa vietnēm un lietotnēm vai informāciju, kas var būt pieejama Tīmekļa vietnē un Lietotnē, ir ievietota tikai ar mērķi sniegt vispārīgus ieteikumus, lai Lietotājam padarītu pieejamus citus informācijas avotus, kas viņu varētu interesēt. LMT nav atbildīgs par šo tīmekļa vietņu un lietotņu vai informācijas izmantošanas, konfidencialitātes un citiem noteikumiem, un tāpēc Lietotāji tiek aicināti iepazīties ar attiecīgiem noteikumiem, jo tie var atšķirties no Tīmekļa vietnei un Lietotnei piemērojamiem noteikumiem.

7. Citi noteikumi

7.1. Tīmekļa vietnē un Lietotnē pieejamā Satura lietošanu, kā arī Noteikumus reglamentē Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti. Noteikumu aktuālā redakcija stājas spēkā pēc atjaunoto Noteikumu publicēšanas Tīmekļa vietnē un Lietotnē.

7.2. Ar Tīmekļa vietnes un Lietotnes lietošanu saistītus jautājumus lietotājs var uzdot, rakstot uz e-pastu info@lmt.lv.

7.3. Informācija par LMT kā pārziņa veikto personas datu apstrādi ir ietverta LMT Privātuma politikā, kas pieejama LMT tīmekļa vietnē www.lmt.lv., noteikumu sadaļā.

LMT Privātuma politika

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Mēs, “Latvijas Mobilais Telefons” SIA (turpmāk – “LMT” un/vai “Mēs”), kā viens no lielākajiem tehnoloģisko inovāciju līderiem Latvijā, sniedzam arvien jaunus, mūsdienu standartiem atbilstošus pakalpojumus. LMT ir svarīgas ne tikai ērtības un iespējas, ko nodrošina Mūsu piedāvātie pakalpojumi, bet arī personu privātuma aizsardzība. Mēs ieguldām resursus un savā ikdienas darbībā rūpējamies par to, lai personu dati būtu pasargāti.

1.2. Šīs politikas mērķis ir informēt un sniegt skaidrojumu par to, kā LMT rūpējas un aizsargā savā rīcībā nonākušos personu datus, proti, palīdzēt saprast kādā veidā un kādiem mērķiem dati tiek apstrādāti, kā arī iepazīstināt ar datu subjektu tiesībām un pienākumiem.

1.3. Apstrādājot personas datus, LMT ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, atbildīgo institūciju izdotos saistošos norādījumus un noteikumus, kā arī seko līdzi labās prakses piemēru attīstībai.

1.4. Šī Privātuma politika attiecas uz ikvienu datu subjektu, kuru personas datus apstrādā LMT. Attiecībā uz jautājumiem, kas skar darba tiesiskās attiecības, esam izstrādājuši atsevišķi saistošu informāciju, ar kuru var iepazīties attiecīgajos posmos.

1.5. Šī Privātuma politika neattiecas uz citu komersantu veiktajiem datu apstrādes pasākumiem, tai skaitā, ja apmeklējat cita komersanta mājas lapu vai izmantojat tā pakalpojums, tiem piekļūstot caur LMT tīklu. Šādos gadījumos aicinām iepazīties ar attiecīgā komersanta sniegtajām personas datu drošības garantijām.

1.6. Šo Privātuma politiku esam izveidojuši pēc iespējas vienkāršāku, tomēr lūgums vispirms iepazīties ar šādiem jēdzieniem:

1.6.1. Personas dati – jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecināma uz fizisku personu.

1.6.2. Anonimizēti dati – informācija, kas vairs nav attiecināma uz fizisku personu, jo visi personu identificējošie elementi ir izslēgti no personas datu kopas.

1.6.3. Profilēšana – jebkāda veida automatizēta Personas datu apstrāde, kas izpaužas kā Personas datu izmantošana apkopotā vai individualizētā formā, nolūkā izvērtēt atsevišķus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus.

1.6.4. Pakalpojumi – jebkāda veida pakalpojumi un preces, ko LMT piedāvā un sniedz tiešsaistē, attālināti vai klātienē.

2. Kā LMT iegūst Personas datus

2.1. Informācija, ko iegūstam par personu, ir atkarīga no darījuma satura, tostarp pieteiktā vai izmantotā Pakalpojuma. Tāpat iegūstam arī tādu informāciju, kādu Mums sniedz jebkāda veida sadarbības ietvaros.

2.2. Personas datus varam saņemt vairākos veidos, tai skaitā:

2.2.1. datu subjekts LMT sniedzis savus Personas datus, t.i., datu subjektam vai tā pilnvarotai personai sazinoties vai sadarbojoties ar LMT, piemēram, noslēdzot līgumu, izmantojot LMT Pakalpojumu, piesakoties jaunumu saņemšanai, pieprasot informāciju vai iesniedzot pieteikumu konkrēta jautājuma vai lūguma izskatīšanai, apmeklējot LMT klientu centrus, sazinoties ar Mums LMT informatīvajos kanālos, tai skaitā sociālajos tīklos, apmeklējot LMT rīkotos pasākumus vai atbalstītās aktivitātes, piedaloties konkursos, loterijās vai aptaujās

2.2.2. dati tiek radīti, izmantojot LMT Pakalpojumu vai tīklu, piemēram, veicot zvanu, apmeklējot vai lietojot LMT mājas lapu un lietotnes. Izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus, piemēram, tiek radīti elektronisko sakaru metadati;

2.2.3. LMT var saņemt datus no citiem avotiem, piemēram, ja esat pieteicis saziņu ar LMT pie citiem pakalpojumu sniedzējiem vai sadarbības partneriem vai, ja piedalāties kādā no LMT rīkotajiem pasākumiem, kura laikā var tikt uzņemti fotoattēli vai veikts video attēla ieraksts, par ko iepriekš sniegta informācija; Tāpat LMT var saņemt datus no sadarbības partneriem par pilnvarotām personām vai kontaktpersonām, kuras darbojas noteiktā uzdevumā;

2.2.4. lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās prasības, nodrošinātu ilgtermiņa sadarbību un kredītriska pārvaldību, LMT var būt nepieciešamība datus pieprasīt arī no publiski pieejamiem reģistriem, tai skaitā kredītinformācijas un parādnieku datu bāzēm;

2.2.5. Pakalpojumu nodrošināšanā, kas saistīta ar finansiāla atbalsta sniegšanu, kreditēšanu vai kredītrisku, ir svarīga, kredītinformācijas novērtēšana. Tas dod iespēju rūpēties par personas spēju pildīt uzņemtās saistības un nodrošināt atbilstīgu finanšu pārvaldību;

2.2.6. apmeklējot LMT mājas lapu, var tikt izmantotas sīkdatnes, par ko tiek sniegta informācija mājas lapas apmeklējuma laikā. Detalizētāka informācija par sīkdatnēm ir pieejama šīs politikas 8. punktā.

3. Kādus Personas datus LMT iegūst

3.1. Atkarībā no izmantotā Pakalpojuma vai sadarbības Personas datu veidi var atšķirties. Vispārīgi Personas datu veidus iedalām šādās kategorijās:

3.1.1. Personas pamatdati. Personu identificējošie dati, tai skaitā, kontaktu un komunikācijas dati, piekrišanu dati, pakalpojumu un pilnvaru dati, norēķinu, kredītvēstures un parādu atgūšanas dati, SIM kartes un iekārtu dati, personas vizuālie dati (foto, video u.tml.), personas dokumentu dati u.c.

3.1.2. Pārraidītā satura dati. Pārraidītais saturs atsevišķu pakalpojumu ietvaros, tai skaitā, balss, video, kā arī digitālais saturs u.c. Piemēram, nodrošinot Viedtelevīziju, LMT var būt nepieciešamība apstrādāt satura datus, lai nodrošinātu nepārtrauktību pakalpojuma sniegšanā.

3.1.3. Bērnu dati. Dati par nepilngadīgām personām. Bērnu datus apstrādājam tikai noteiktos apstākļos, piemēram, ja tas ir saistīts ar atsevišķu darījumu nodrošināšanu, tostarp vecākam vai attiecīgajam likumīgajam pārstāvim, kā arī gadījumos, kad tas ir nepieciešams un atļauts saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja šāda datu apstrāde ir patiešām nepieciešama, LMT pievērš īpašu vērību, lai pārliecinātos, ka apstrāde ir atbilstoša.

3.1.4. Noslodzes dati (elektronisko sakaru metadati). Dati, kas tiek apstrādāti, lai pārraidītu informāciju elektronisko sakaru tīklā vai sagatavotu rēķinus un uzskaitītu maksājumus, izņemot pārraidāmās informācijas saturu, un kas ļauj identificēt konkrētu fizisku personu kā datu subjektu.

3.1.5. Atrašanās vietas dati (elektronisko sakaru metadati). Dati, kas tiek apstrādāti elektronisko sakaru tīklā vai ko apstrādā, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus, un kas norāda uz elektronisko sakaru pakalpojumu galiekārtas atrašanās vietu, tai skaitā galiekārtas atrašanās vieta (adrese), pieslēguma punkta adrese, GPS, Wi-Fi u.tml. Šai kategorijai pieder arī tādi atrašanās vietas dati, kuru mērķis ir, piemēram, papildpakalpojumu sniegšana.

4. Kā LMT izmanto Personas datus

4.1. LMT apstrādā Personas datus, lai nodrošinātu Pakalpojumus, efektīvu apkalpošanu, sadarbību, pasākumu organizēšanu un citas ar LMT darbību saistītās darījumu un sociālas aktivitātes.

4.2. Personas datu drošības nolūkos, lai izvairītos no atkārtotas identifikācijas, dodam priekšroku Anonimizētu datu apstrādei. Tomēr sniegtā Pakalpojuma, sadarbības vai pasākuma būtība bieži vien rada nepieciešamību apstrādāt identificējamas Personas datus.

4.3. LMT veic automatizētu Personas datu apstrādi. Tas nodrošina iespēju ātrāk izskatīt pieteiktos jautājumus vai pieprasījumus, piemēram, individuālā veidā informēt personu par tai pieejamo Pakalpojumu klāstu un tā pielāgošanas iespējām konkrētām interesēm un vajadzībām. Papildus iepriekšminētajam, automatizēta datu apstrāde dod iespēju operatīvi sniegt atbildi, kas citādā gadījumā būtu jāveic manuāli un prasītu daudz ilgāku laiku.

4.4. Izvērtējot personas kredītspēju atsevišķu Pakalpojumu sniegšanas gadījumā vai gadījumos, kad klients izteicis lūgumu pagarināt rēķinu apmaksas termiņu, lai pārliecinātos par datu subjekta iespējām izpildīt maksājuma saistības, var tikt veikta individuāla automatizēta datu apstrāde. LMT var pieprasīt informāciju no ārējām datu bāzēm (t.sk. kredītinformācijas un parādnieku datu bāzēm). Gadījumā, ja LMT rodas šaubas par datu subjekta iespējām izpildīt maksājuma saistības, atsevišķu Pakalpojumu sniegšana var tikt atteikta daļēji vai pilnībā. Taču personai vienmēr ir iespēja arī citā veidā sniegt LMT informāciju, kas pamato personas spēju pildīt izvēlētā darījuma saistības.

4.5. Automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu veicam tikai uz datu subjekta sniegtas piekrišanas vai līguma (darījuma nodrošināšana) pamata. Atsevišķos gadījumos varam to veikt arī uz leģitīmas intereses pamata, ja to pieļauj attiecīgie normatīvie akti.

4.6. LMT veic arī profilēšanu. Lai labāk izprastu personas vajadzības un attiecīgi attīstītu personu vēlmēm un interesēm piemērotākos Pakalpojumus, LMT var ņemt vērā, piemēram, ar personu veikto līdzšinējo sadarbību, tostarp darījumu ilgumu, apjomu, saturu, personas veiktos maksājumus, sniegtās vēlmes, vajadzības u.tml. Tas dod iespēju veidot pieeju katrai situācijai individuāli, tostarp novērtēt, ja ar personu LMT ir ilglaicīga sadarbība un nepieciešams panākt kompromisu izņēmuma gadījumos, lai risinātu kādu nestandarta jautājumu. Izmantojot profilēšanu tiešās tirgvedības kontekstā, varam personai izteikt tai atbilstošus piedāvājumus, taču ņemam vērā katra datu subjekta tiesības lūgt pārtraukt šādu datu apstrādi, atsaucot sniegto piekrišanu, vai, ja tā veikta, pamatojoties uz leģitīmu interesi – izteikt iebildumu pret savu datu apstrādi šādam mērķim.

4.7. Profilēšana tiek veikta, ievērojot normatīvo aktu prasības. Šādas datu apstrādes tiesiskais pamats var būt gan fiziskas personas sniegta piekrišana, gan atsevišķos gadījumos - LMT leģitīmā interese, vai cits normatīvajos aktos noteikts pamats.

4.8. Ikvienam datu subjektam ir iespēja lūgt LMT pārskatīt automatizētu individuālu lēmumu, tostarp, kas pieņemts profilējot. Tāpat tiesības lūgt pārskatīt automatizētu individuālu lēmumu un tiesības lūgt piesaistīt LMT speciālistus lēmuma izvērtēšanā ir arī gadījumos, kad lēmums ir par pakalpojumu sniegšanas atteikumu saistībā ar nepietiekamu kredītspēju. Šādā gadījumā, ja uzskatāt, ka kāda informācija, kas var mainīt šādu lēmumu, nav bijusi LMT rīcībā, aicinām to sniegt, vēršoties jebkurā LMT klientu centrā vai sazinoties ar Mums LMT informatīvajos kanālos.

4.9. Lai veicinātu Pakalpojumu attīstību vai veiktu cita veida novērtējumu, LMT apkopo statistiku.

4.10. LMT apstrādā Personas datus tikai konkrētiem un nepieciešamiem mērķiem, balstoties uz noteiktiem tiesiskiem pamatiem, tai skaitā, LMT leģitīmām interesēm, piemēram:

4.10.1. Pakalpojumu kvalitātes kontrolei un viedokļa noskaidrošanai. Mērķis attiecas uz darbībām, ko nepieciešams veikt, lai nodrošinātu pakalpojuma kvalitāti, tai skaitā sekotu līdzi tīkla darbībai, pārbaudītu signāla stiprumu, veiktu viedokļa noskaidrošanu par pakalpojuma kvalitāti (piemēram, aptaujas, servisa zvans) u.tml. Piemēram, sazinoties ar LMT pa uzziņu tālruni, klients tiek informēts par to, ka kvalitātes nodrošināšanas nolūkos saruna tiek ierakstīta; Apstrādi veicam uz likuma un līguma (darījuma) pamata.

4.10.2. Pieteikto jautājumu risināšanai. Mērķis attiecas uz datu subjekta un LMT savstarpējo saziņu, tostarp personas iesniegtiem pieteikumiem, iesniegumiem vai jebkuru kontaktu (t.sk. pa pastu, e- pastu u.c.). Apstrādi veicam uz likuma un līguma (darījuma), tostarp pieteiktā jautājuma pamata.

4.10.3. Pakalpojumu sniegšanai un līguma izpildes nodrošināšanai. Mērķis attiecas uz pakalpojumu sniegšanu un noslēgto līgumu (darījumu) izpildi. Lai nodrošinātu iespējami labāku klientu pieredzi un pilnīgākas LMT pakalpojumu izmantošanas iespējas, LMT ar klientu var sazināties. Piemēram, izsūtīt klientam informatīvu ziņu ar īsziņas vai e-pasta starpniecību, veikt servisa zvanu vai ziņu iedrukāt rēķinā u.tml, katrā gadījumā izvērtējot piemērotāko saziņas veidu. Apstrādi veicam uz likuma un līguma (darījuma) pamata.

4.10.4. Norēķinu administrēšana. Mērķis attiecas uz norēķinu ar personu ietvaros veiktajām aktivitātēm. Apstrādi veicam uz likuma un līguma (darījuma) pamata.

4.10.5. Līguma slēgšana/grozīšana. Mērķis attiecas uz jauniem pieteikumiem esošam vai jaunam darījumam, tostarp pakalpojumiem, piemēram, e-veikalā, klientu centros, jebkurā pieteikuma formā. Apstrādi veicam uz likuma un līguma (darījuma) pamata.

4.10.6. Parādu atgūšana. Mērķis attiecas uz ar parāda atgūšanu saistītām darbībām, tai skaitā saņemt, saglabāt un apstrādāt parāda atgūšanai nepieciešamos datus, kā arī sniegt un ievietot informāciju par parādu un personu, ieskaitot personas datus, normatīvajos aktos noteiktā kartībā reģistrētās parādnieku un kredītinformācijas (kredītvēstures) datu bāzēs, kā arī saglabāt un nodot trešajām personām informāciju, kas iesniegta, pārraidīta un nosūtīta komersantam, tai skaitā personas datus un ar darījumu saistīto informāciju, lai nodrošinātu darījuma izpildi, kā arī gadījumos, kad persona nav pienācīgi pildījusi darījuma nosacījumus. Apstrādi veicam uz likuma, līguma (darījuma) un leģitīmas intereses pamata.

4.10.7. Komersanta un trešo personu (sadarbības partneru) piedāvājumu vadība. Mērķis attiecas uz pasākumiem, kas tiek veikti, lai nodrošinātu personām informāciju par pakalpojumiem, tai skaitā tiešās tirgvedības ietvaros. Piemēram, klientam var tikt izsūtīta informatīva ziņa e-pastā vai citā kanālā, katrā gadījumā izvērtējot piemērotāko saziņas veidu. Apstrādi veicam uz leģitīmas intereses un datu subjekta sniegtas piekrišanas pamata.

4.10.8. Krāpniecības novēršana un/vai kredītrisku novērtēšana. Mērķis attiecas uz tiesisko interešu aizsardzību un likumisko un līgumisko saistību izpildi. Mērķis ietver datu apstrādi, tai skaitā pirms darījuma noslēgšanas un tā izpildes laikā, kas var ietvert ar informācijas apstrādi saistītas darbības krāpniecības novēršanai un kredītrisku novērtēšanai. Apstrādi veicam uz likuma, līguma (darījuma), leģitīmas intereses un datu subjekta sniegtas piekrišanas pamata.

4.10.9. Saistošo normatīvo aktu izpilde. Mērķis attiecas uz normatīvajos aktos paredzēto personas datu apstrādes pamatu, piemēram, grāmatvedības, nodokļu, nodevu u.c. jomās atbilstoši Elektronisko sakaru likumam, Civillikumam, Komerclikumam, likumam “Par nodokļiem un nodevām”, likumam “Par grāmatvedību” u.c. tiesību aktiem.

4.10.10. Komersanta infrastruktūras, pakalpojumu, informācijas, darbinieku, klientu un apmeklētāju drošība, prettiesisku vai citādu apdraudējumu novēršana, noziedzīgu nodarījumu atklāšanas sekmēšana objektos un tiem piegulošā teritorijā, tai skaitā tīklā un informācijas sistēmās. Mērķis attiecas uz pasākumiem, kas tiek veikti ar fiziskiem un loģiskiem aizsardzības līdzekļiem, tai skaitā veicot videonovērošanu, caurlaižu režīmu un citus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu aizsardzību pret fiziskās iedarbības radītu apdraudējumu un aizsardzību, kuru realizē ar loģiskās aizsardzības līdzekļiem. Apstrādi veicam uz likuma, līguma un leģitīmas intereses pamata.

4.10.11. Komersanta organizatoriskā pārvaldība (t.sk lietvedība, procesu, pakalpojumu, informācijas sistēmu, personu uzskaite, komersanta pēctecības nodrošināšana, sabiedrisko attiecību un sociālās atbildības realizācija). Mērķis attiecas uz pasākumiem uzņēmuma integrētai pārvaldībai, tai skaitā saskaņā ar nacionāliem un starptautiski atzītiem korporatīvās pārvaldības principiem, nodrošinot iekšējo procesu atsekojamību, kontroli un pilnveidošanu. Apstrādi veicam uz likuma un leģitīmas intereses pamata.

4.10.12. Grāmatvedības/finanšu un nodokļu pārvaldība. Mērķis attiecas uz grāmatvedības uzskaiti, nodokļu maksāšanu, norēķiniem u.tml. Apstrādi veicam uz likuma un līguma (darījuma) pamata.

4.10.13. Procesu, pakalpojumu, informācijas sistēmu un tīkla datu statistika un analītika, korelāciju un tendenču noteikšanai, lai tos attīstītu un pilnveidotu. Mērķis attiecas uz LMT rīcībā esošo personas datu apstrādi, lai izvērtētu pakalpojumu pārdošanas rezultātus nolūkā attīstīt un pilnveidot pakalpojumus, procesus, sistēmas un tīklu un noteiktu uzņēmuma mērķus un attīstības virzienus. Apstrādi veicam uz leģitīmas intereses pamata.

4.10.14. Klientu servisa nodrošināšana “dzīves cikla” ietvaros, tai skaitā apmierinātības un lojalitātes uzlabošana. Mērķis attiecas uz personas datu apstrādi sadarbības pilnveidošanai, lojalitātes veicināšanai un apmierinātības uzturēšanai (lojalitātes zvans, servisa zvans personai ar mērķi uzlabot pieredzi, vēlmju un vajadzību noskaidrošana, personas apmierinātības noteikšana). Apstrādi veicam uz leģitīmas intereses pamata.

4.10.15. Personas datu apstrāde iekšējos administratīvos nolūkos LMT grupas ietvaros. Mērķis attiecas uz personas datu apstrādi grupas uzņēmumu iekšējos administratīvos nolūkos, piemēram, interešu konflikta novēršanai un prettiesisku darījumu novēršanai. Apstrādi veicam uz leģitīmas intereses pamata.

4.11. Jebkurā no minētajiem gadījumiem LMT apstrādā Personas datus tikai, ciktāl to pieļauj konkrētais apstrādes mērķis.

5. Kā LMT aizsargā Personas datus

Fizisku personu interešu aizsardzības nolūkos, nepārtraukti attīstām savus drošības procesus un pasākumus. Šādi drošības pasākumi ietver personāla, informācijas un tehnisko resursu, IT infrastruktūras, iekšējo un publisko tīklu, kā arī LMT objektu aizsardzību. Šo pasākumu ietvaros nodrošinām atbilstošu informācijas aizsardzības līmeni, lai nepieļautu neautorizētu piekļuvi Personas datiem.

6. Kam LMT var sniegt Personas datus

6.1. Personu datu apmaiņa var būt nepieciešama atsevišķos gadījumos, kad tam ir konkrēts mērķis, piemēram, LMT var rasties nepieciešamība sniegt Personas datus šādām datu saņēmēju kategorijām:

6.1.1. LMT grupas uzņēmumi. LMT grupā ietilpst LMT un LMT Retail & Logistics SIA.LMT grupas uzņēmumos fizisku personu datu drošība ir prioritāte, tāpēc rūpējamies par to, lai biznesa procesi notiek saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

6.1.2. Sadarbības partneri. Komersanti, ar kuriem LMT grupas uzņēmumi noslēguši sadarbības līgumus un pastāv savstarpējas saistības (piemēram, ierīču apdrošināšanai). Tāpat, pakalpojumu nodrošināšanai (t.sk. klātienes un attālinātas tirdzniecības pārdevēji, iekārtu uzstādītāji, iekārtu remonts u.tml.), piegādes nodrošināšanai (t.sk. rēķinu izdruka, paku un līgumu piegāde u.c., tostarp kurjeri, pasta pakalpojumu sniedzējiem u.tml.), pakalpojumu kvalitātes kontrolei (t.sk. aptauju veicēji u.c.), drošībai un aizsardzībai (sadarbības partneri, kas sniedz atbalstu LMT grupas darbinieku, klientu, apmeklētāju, objektu un infrastruktūras drošībai un aizsardzībai, kā arī krāpniecisku, prettiesisku vai citādu LMT grupas interešu apdraudējuma un aizskāruma novēršanai, tai skaitā apsardze, juridiskās palīdzības sniedzēji u.c.) un pārvaldības nodrošināšanai (sadarbības partneri LMT grupas organizatorisko, finanšu vadības un grāmatvedības procesu pārvaldībai un nodrošināšanai, tai skaitā auditori, revidenti, pasākumu organizētāji u.c.), pilnvarniekam izsniegtās pilnvaras ietvaros, kā arī citam elektronisko sakaru operatoram, ja klients ir izvēlējies saglabāt numuru.

6.1.3. Iestādes/uzņēmumi, kas nodarbojas ar parādu atgūšanu. Tai skaitā, parādu atgūšanas uzņēmumi, kredītinformācijas un kredītspējas vērtēšanas uzņēmumi, tiesu izpildītāji, administratori un citas personas parādu atgūšanas procesā.

6.1.4. Uzraudzības iestādes. Piemēram, tirgus uzraudzības iestādes, tiesībsargājošās institūcijas tostarp LMT likumisko tiesību aizsardzībai, piemēram, ceļot prasību tiesā un glābšanas dienesti atbilstoši normatīvajiem aktiem.

6.1.5. Trešās personas. Piemēram, fiziskas vai juridiskas personas, publiskas iestādes, aģentūras vai struktūras, kas nav datu subjekti, pārziņi vai apstrādātāji.

6.2. Papildus iepriekš minētajam var būt gadījumi, kad nododam Personas datus citai personai saistībā ar uzņēmumu pāreju, jebkuru apvienošanos, iegūšanu, LMT aktīvu pārdošanu, Pakalpojuma sniegšanas nodošanu citam komersantam u.tml.

6.3. Apstrādājam arī Anonimizētus datus, kas nav saistīti ar specifisku fizisku personu un nedod iespēju identificēt datu subjektu. Šādi dati var tik izmantoti citiem mērķiem un nodoti citām personām.

6.4. LMT nodrošina Personas datu konfidencialitāti, veicot drošības pasākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

6.5. LMT apstrādā Personas datus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas ietvaros, tomēr atsevišķos gadījumos LMT var tos nodot apstrādei trešajās valstīs. Šādos gadījumos Personas datu nodošana var notikt, balstoties uz noteiktiem tiesiskiem pamatiem, tikai konkrētiem un nepieciešamiem mērķiem (piemēram, ja tas vajadzīgs pakalpojuma sniegšanai un līguma izpildes nodrošināšanai) un veicot pienācīgus pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu fizisku personu aizsardzības līmeni. Piemēram, trešā valsts, kurā partneris atrodas, atbilstoši ES Komisijas lēmumam nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni, partneris ir sniedzis atbilstošas garantijas ar saistošiem uzņēmuma noteikumiem, atbilstošām standarta datu aizsardzības klauzulām vai citiem apstiprinātiem noteikumiem, rīcības kodeksiem, sertifikācijas mehānismiem vai citos gadījumos. Datu subjekts var saņemt detalizētāku informāciju par Personas datu nodošanu uz trešajām valstīm sazinoties ar LMT.

7. Cik ilgi LMT glabā datus

7.1. Personas datus glabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams konkrētam mērķim, lai izpildītu saistības un ievērotu tiesiskās datu apstrādes prasības. Piemēram, kamēr LMT ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var realizēt savu tiesisko interešu aizsardzību (tai skaitā iesniegt iebildumus un sūdzību vai celt prasību tiesā, kamēr nav iestājies saistības izpildes noilgums), kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, glabā pakalpojumu rēķinus 5 gadus, kā to nosaka likums “Par grāmatvedību”), kamēr spēkā ir klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, un videonovērošanas rezultātā iegūtie dati tiek parasti glabāti 30 dienas Attiecīgi izbeidzoties šiem apstākļiem (iestājoties termiņam), Klienta personas dati tiek dzēsti.

7.2. Anonimizētu datu glabāšanai tiešā veidā ierobežojumi nav piemērojami, taču arī tos glabājam tikai nepieciešamajā apjomā un ilgumā.

8. Kā LMT lieto sīkdatnes

8.1. Līdzīgi kā citās mājas lapās, arī LMT mājas lapā var tikt izmantota sīkdatņu tehnoloģija.

8.2. Sīkdatnes ļauj pielāgot LMT mājas lapu apmeklētāja vajadzībām un ērtībām (tostarp balstoties uz statistikas datiem, kas ievākti apkopotā veidā, tieši neidentificējot gala ierīces lietotāju). Tāpat sīkdatnes ļauj individuāli uzrunāt LMT mājas lapas apmeklētāju, ja apmeklētājs tam ir sniedzis piekrišanu. Detalizētāka informācija par sīkdatnēm ir pieejama LMT Sīkdatņu izmantošanas noteikumos, kas pieejami LMT mājas lapā https://www.lmt.lv

8.3. Ja vien normatīvajos aktos nav paredzēts citādāk, personai jebkurā laikā ir tiesības atteikties no turpmākas savu datu apstrādes, taču tādā gadījumā, īpaši, ja minētie dati ir tehniski būtiski, pastāv iespēja, ka nevarēsim šo Pakalpojumu nodrošināt tādā pašā apmērā kā iepriekš.

9. Kādas ir datu subjekta tiesības un pienākumi

9.1. Datu subjektam ir tiesības:

9.1.1. iepazīties ar informāciju, kādu LMT par viņu glabā, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem un nepamatoti neskar citu personu tiesības. Informāciju par sevi var iegūt jebkurā LMT nodrošinātajā kanālā, kas dod iespēju identificēt personu, tai skaitā, piemēram, atnākot uz LMT klientu centru, kā arī sazinoties ar LMT vietnē https://mans.lmt.lv/ tajā piedāvātajā apjomā;

9.1.2. pieprasīt piekļuvi saviem datiem, to labošanu vai nepieciešamības gadījumā papildināšanu, dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”), apstrādes ierobežošanu, vai iebilst pret to apstrādi normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Informējam, ka datu labošanas, dzēšanas, ierobežošanas, pārtraukšanas vai pārnesamības gadījumā, ir iespējama daļēja vai pilnīga pakalpojumu/procesu apturēšana neatgriezeniskā veidā. Izvēloties saņemt informāciju par sevi attālināti, piemēram, pa pastu, e-pastu, uz citu adresātu vai tml., iesniedzējs ir atbildīgs par izvēlētā saņemšanas veida drošumu un personu, kas darbojas iesniedzēja pārstāvībā, rīcību;

9.1.3. pieprasīt apstrādē esošo personas datu kopiju, ja tas nelabvēlīgi neietekmē citu personu tiesības un brīvības. Jāpatur prātā tas, ka par visām papildus kopijām, ko pieprasa datu subjekts, LMT var iekasēt saprātīgu samaksu, kas balstīta uz administratīvām izmaksām;

9.1.4. jebkurā brīdī vieglā veidā atsaukt sevis sniegtās piekrišanas. Piekrišanu sniegšana vai atsaukums ir personas brīva izvēle un tas neuzliek obligātus papildu pienākumus. Tomēr, ja persona nolemj atsaukt kādu no sniegtajām piekrišanām, jāņem vērā, ka ar konkrēto piekrišanu saistītā datu apstrāde vairs netiks nodrošināta un var vairs nebūt pieejamas iespējas iepriekšējā apmērā. Piemēram, atsaukums aktuālo ziņu saņemšanai nozīmēs, ka vairs netiks piegādāti jaunumi vai citas aktualitātes. Būtiski atcerēties, ka šāds atsaukums neietekmē datu apstrādes, kas veikta līdz atsaukumam, likumīgumu;

9.1.5. jebkurā brīdī un bez maksas iebilst pret savu datu apstrādi, ko veicam tiešās tirgvedības nolūkos, tostarp profilēšanai, ciktāl tā saistīta ar šādu tiešo tirgvedību, neatkarīgi no tā, vai tā ir sākotnējā vai turpmākā apstrāde.

9.1.6. sazināties ar LMT un tirgus uzraudzības iestādēm par datu apstrādes jautājumiem. Ja nepieciešams atbalsts plašākai informācijas saņemšanai par šo Privātuma politiku, datu apstrādes aspektiem vai piemērojamiem datu aizsardzības normatīvajiem aktiem, aicinām vērsties pie LMT, lai ar rūpību varam izskatīt radušos jautājumu un sniegt atbildi. Jebkurā gadījumā fiziskai personai vienmēr ir tiesības iesniegt sūdzību arī Datu valsts inspekcijā (datu aizsardzības uzraudzības iestāde Latvijā).

9.2. LMT datu subjektu iesniegumus saistībā ar minētajām tiesībām izskata bez maksas. Iesnieguma izskatīšana var tikt atteikta vai par to var tik piemērota samērīga samaksa, ja tie iesniegti acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, kā arī citos normatīvajos aktos paredzētos gadījumos. Iesniegumu var iesniegt jebkurā LMT klientu centrā vai attālināti, nodrošinot iespēju sevi identificēt kā konkrētu personas datu subjektu un pārliecināties par iesniegtā pieprasījuma būtību un pamatojumu.

9.3. Datu subjektam ir pienākums:

9.3.1. saprātīgā laika periodā sniegt LMT informāciju par izmaiņām sniegtajos datos. LMT ir svarīgi, ka LMT rīcībā ir patiesa un aktuāla informācija;

9.3.2. nepieciešamības gadījumā sniegt papildu informāciju. Saziņas un sadarbības ietvaros varam lūgt sniegt papildu informāciju, lai pārliecinātos, ka saziņa vai sadarbība notiek ar noteiktu fizisku personu. Tas nepieciešams konkrētās personas un citu personu datu aizsardzībai, lai būtu skaidrs, ka tieši šī persona ir Personas datu subjekts un, ka saziņas un/vai sadarbības ietvaros izpaustā informācija par šo personu tiek izpausta tikai šai konkrētai personai, neaizskarot citu personu tiesības. Piemēram, kad persona vēlas noskaidrot ziņas par sevi, atsūtot LMT pieprasījumu. Šādā gadījumā LMT ir svarīgi pārliecināties, ka tieši šī persona ir šo pieprasījumu parakstījusi un iesniegusi. Attiecīgi, varam lūgt sniegt papildu identificējošu informāciju. Tomēr, ja persona nebūs sniegusi papildu informāciju un/vai LMT būs šaubas par pieprasītāja identitāti, tad Personas datu aizsardzības nolūkos (lai tie netiktu izpausti trešajām personām) varam atlikt pieprasījuma izskatīšanu līdz brīdim, kad būsim pārliecināti par to, ka tieši šī persona pieprasījusi minētās ziņas;

9.3.3. jau pirms sadarbības uzsākšanas iepazīties ar šo Privātuma politiku, kā arī iepazīstināt ar to ikvienu personu, kas saistīta ar šo datu subjektu un kuru intereses tādējādi var tikt skartas šīs personas datu apstrādes procesos. Šī Privātuma politika ir neatņemama LMT sniegto pakalpojumu sastāvdaļa. LMT sagaida, ka dati, kas LMT tiek sniegti, neskar citu personu intereses. Gadījumos, kad saskaņā ar attiecīgiem nosacījumiem personai ir iespēja dot piekļuvi vai kopīgi ar citu personu izmantot savus Pakalpojumus, tā ir atbildīga par šo personu informēšanu par konkrēto procesu ietvaros veikto datu apstrādi un no tā izrietošajām saistībām. Gadījumos, kad dati tiešā veidā attiecas uz citu personu (datu subjektu maiņas gadījumā), personai ir pienākums bez kavēšanās Mūs par to informēt. Līdz pilnai personu identifikācijai dati tiek attiecināti uz konkrēto fizisko personu kā uz datu subjektu.

10. Kā iespējams uzzināt informāciju par izmaiņām šajā Privātuma politikā

Tā kā pastāvīgi pilnveidojam un attīstām savu darbību, pastāv iespēja, ka periodiski grozīsim un papildināsim šo Privātuma politiku. Tādēļ aicinām regulāri iepazīties ar Privātuma politikas aktuālo versiju. Tā pieejama LMT saziņas kanālos, tostarp LMT klientu centros un LMT mājas lapā www.lmt.lv. Kad veiksim izmaiņas šajā politikā, par to informēsim ar paziņojumu LMT mājas lapā. Būtisku izmaiņu gadījumā informācija var tikt sniegta papildu kanālos, piemēram, pašapkalpošanās interneta vietnē.

11. Kā sazināties ar LMT

11.1. Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar šo Privātuma politiku vai Personas datu apstrādi, aicinām ar LMT sazināties, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju vai, sazinoties ar LMT datu aizsardzības speciālistu. 

11.2. “Latvijas Mobilais Telefons” SIA, Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039 

11.3. LMT diennakts bezmaksas informatīvais tālrunis: 8076 8076 

11.4. LMT diennakts informatīvais tālrunis zvaniem no ārvalstīm: +371 2931 9911 (zvanot no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm – bez maksas) 

11.5. E-pasts: info@lmt.lv 

11.6. Fakss: 6777 3707 

11.7. Īsziņas uz LMT Kontaktu centru: 8076 8076 

11.8. Datu aizsardzības speciālists: personasdati@lmt.lv 

11.9. Ja šī Privātuma politika ir tulkota citās valodās, tad pretrunu gadījumā noteicošais ir teksts latviešu valodā.

12.Kā sazināties ar Datu valsts inspekciju

12.1. LMT nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi atbilstoši normatīvo aktu augstākajiem standartiem un jebkura iebilduma gadījumā LMT veiks visas lietderīgās darbības, lai rastu risinājumu. Tomēr, ja tas datu subjekta ieskatā neizdodas, datu subjektam ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011. Plašāka informācija pieejama: tīmekļa vietnē: www.dvi.gov.lv.