Lietotnes un tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi

1. Lietošanas noteikumos izmantotie termini


1.1. Lietošanas noteikumi – šie lietošanas noteikumi, kas regulē LMT un Lietotāja savstarpējās attiecības saistībā ar Lietotnes izmantošanu.
1.2. Lietotājs – fiziska persona, kura izmanto Lietotni (tajā pieejamo Saturu).
1.3. Lietotne – LMT mobilā lietotne “LMT Viedtelevīzija”, kas darbojas galiekārtās ar Android, iOS, operētājsistēmām, kuru Lietotāji, izmantojot attiecīgu piekļuvi, var piekļūt un lietot tajā attiecīga LMT pakalpojuma ietvaros pieejamo Saturu. 
1.4. LMT – “Latvijas Mobilais Telefons” SIA, reģ. Nr.50003050931, Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039. 
1.5. LMT Straume –  Lietotnē un Tīmekļa vietnē nodrošināts LMT pakalpojums.
1.6. LMT Viedtelevīzija – Lietotnē un Tīmekļa vietnē pieejams LMT Viedtelevīzijas lietotājam LMT pakalpojums.
1.7. Saturs – televīzijas programmas un audiovizuāli darbi pēc pieprasījuma, raidījumu tiešraides un ieraksti, kas pieejami  Lietotnē un Tīmekļa vietnē atbilstoši attiecīga LMT pakalpojuma nosacījumiem. 
1.8. Tīmekļa vietne – tīmekļa vietne Viedtelevizija.lv, kurā Lietotāji, var piekļūt un lietot tajā pieejamo Saturu.

2. Lietošanas nosacījumi


2.1. Lietošanas noteikumi ir saistoši visiem Lietotājiem. Izmantojot Lietotni, Lietotājs piekrīt Lietošanas noteikumiem (pēc nepieciešamības izdarot attiecīgu atzīmi pie Lietošanas noteikumu teksta) un apliecina, ka sniedz patiesu un aktuālu informāciju par sevi un rīkojas savā vārdā. 
2.2. LMT ir Lietotnē pieejamā Satura uzturētājs un veidotājs.
2.3. Pirms Lietotnes izmantošanas uzsākšanas Lietotājam ir pienākums iepazīties ar Lietošanas noteikumiem un Privātuma politiku. Lietošanas noteikumi patstāvīgi pieejami Lietotnes izvēlnē un Tīmekļa vietnes sadaļā “Iestatījumi”. 
2.4. Lietotne bez maksas pieejama iOS un Android operētājsistēmu veikalos. 
2.5. Lietotājam ir pieejams Saturs katram LMT pakalpojumam noteiktajā apjomā un kārtībā. Saturs ir sadalīts pa blokiem/daļām/tēmām, kuras Lietotājs var izvēlēties atbilstoši Lietotājam pieejamam LMT pakalpojumam. 
2.6. Atkarībā no LMT pakalpojuma nosacījumiem, Lietotājam pieejai Saturam var tikt pieprasīta papildu autorizēšanās. 
2.7. Pieeja Saturam tiek nodrošināta, kamēr Lietotājs ir attiecīga LMT pakalpojuma lietotājs.
2.8. LMT Straumes Saturs ir pieejams ikvienam Lietotājam galiekārtās ar interneta pieslēgumu, neatkarīgi no interneta pakalpojumu nodrošinātāja. 
2.9. LMT Straumes Saturs ir pieejams bez papildus maksas. Saturs ir pieejams ikvienam interesentam neatkarīgi no izvēlētā interneta pieslēguma, izņemot televīzijas kanālus un atsevišķas LMT Straumes Satura vienības, kuras pieejamas tikai LMT klientiem un tikai LMT datu tīklā. 
2.10. Lietotnē LMT Straumes Satura ietvaros var sekot līdzi Latvijā aktuāliem notikumiem sportā, kultūrā, mākslā, kā arī koncertiem un konferencēm tiešraidēs un videoierakstos. 
2.11. LMT Viedtelevīzijas un ar to saistīto papildu maksas pakalpojumu Saturs Lietotnē pieejams Lietotājam, kurš ir attiecīga pakalpojuma lietotājs un tikai LMT datu tīklā. Atsevišķi televīzijas kanāli un Satura vienības  lietotājam attiecīga pakalpojuma ietvaros Lietotnē pieejami arī ārpus LMT datu tīkla. 
2.12. Lietotnē pieejamais LMT Viedtelevīzijas Satura apjoms var atšķirties no piedāvātā Satura apjoma televizorā. 
2.13. Lietotnes izmantošana iespējama iekārtās, kas atbilst šādiem tehniskajiem parametriem:

Viedtālrunis

minimāla Android versija 8
minimāla iOS versija 14


Galda dators un portatīvais dators pārlūkprogrammu versijas


Chrome 100
Edge 100
Firefox 100

2.14. Lai Lietotne pilnvērtīgi darbotos, nepieciešams regulāri veikt Lietotnes atjaunināšanu ar jaunākajām Lietotnes versijām, kā arī regulāri veikt ierīces operētājsistēmas atjauninājumus.
2.15. Lietotājs ir atbildīgs par ierīces, uz kura tiek lietota Lietotne, drošību un tehnisko atbilstību. 
2.16. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto Lietotnē un par visām darbībām, kas veiktas Lietotnē izmantojot Lietotnes kontu. 
2.17. Lietotājs ir atbildīgs par konfidencialitātes nodrošināšanu attiecībā uz parolēm, kas saistītas ar piekļuvi noteiktam Saturam Lietotnē, ka tās nenonāk trešās personas rīcībā. Ja Lietotājs konstatē paroles neatļautu izmantošanu, par to nekavējoties jāinformē LMT un parole nekavējoties jānomaina. 
2.18. LMT ir tiesības ierobežot Lietotnes izmantošanas iespējas vai tās liegt gadījumā, ja LMT rodas aizdomas, ka tā netiek lietota atbilstoši Lietošanas noteikumiem.

3. Datu apstrāde un privātuma politika


3.1. LMT kā Pārzinis apstrādā Lietotāju datus Lietošanas noteikumos paredzētajā apmērā un kārtībā. 
LMT kā datu pārzinis šiem jautājumiem velta vislielāko vērību. LMT sniegto pakalpojumu ietvaros datus apstrādājam tikai nepieciešamajā apjomā un laika periodā, kas izriet no pakalpojuma būtības un saistošo normatīvo aktu prasībām. Lai nodrošinātu Lietotnē ietverto piedāvājumu Lietotājiem atbilstošā apjomā, var tikt apstrādāti Lietotāja pamatdati (piemēram, vārds, uzvārds), iekārtu tehniskie dati, atrašanās vietas un pakalpojuma ietvaros pārraidītā satura dati, kā arī elektronisko sakaru metadati, tostarp noslodzes dati – ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu saistītā informācija. Apstrādājamo datu mērķis ir īstenot katra izvēlētā pakalpojuma izpildi tā pieļautajā apjomā un kārtībā, tostarp nodrošināt ar to saistīto kvalitāti, pieteikto jautājumu risināšanu, ja tādi rodas, kā arī saistošo normatīvo aktu izpildi. Datu apstrādes pamats ir pieprasītais/izmantotais LMT pakalpojums un ar to saistīto normatīvo aktu īstenošana. Šāda apstrāde ir priekšnosacījums pakalpojuma sniegšanai, un datu nesniegšana var daļēji vai pilnībā kavēt vai pārtraukt darījuma nodrošināšanu. Ja Lietotājs, lejupielādējot Lietotni, ir piekritis paziņojumu (notifikāciju) saņemšanai, kā arī sadaļā “Intereses” atzīmējis sevi interesējošās Satura tēmas, LMT apstrādā šos datus ar mērķi informēt Lietotāju par Saturu, kas ir/būs pieejamas attiecīgā LMT pakalpojuma ietvaros. Attiecībā uz saviem datiem LMT klientam ir tiesības īstenot normatīvajos aktos noteiktās tiesības. Plašāka informācija par LMT īstenoto datu aizsardzību, tajā skaitā par datu glabāšanas termiņiem, Lietotāja tiesībām attiecībā uz savu datu apstrādi pieejama LMT Privātuma politikā, tīmekļa vietnē www.lmt.lv. 
3.2. LMT apstrādā datus par Lietotāja aktivitātēm Lietotnē (tehniskos datus, veiktos pieprasījumus, tajā skaitā veic Satura skatījumu uzskaiti) pakalpojumu sniegšanas un līgumu izpildes nodrošināšanai, LMT un trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai, norēķinu administrēšanai, tajā skaitā, ar mērķi nodrošināt  un administrēt Lietotnes darbību, nodrošināt, analizēt un pilnveidot Lietotnes funkcionalitātes, kā arī veikt citas darbības atbilstoši šajos Lietošanas noteikumos paredzētajam. LMT var veikt savā rīcībā esošu Lietotāju personas datu statistisku apstrādi par Lietotāju aktivitātēm Lietotnē, lai attīstītu un pilnveidotu LMT pakalpojumus un Lietotni.
3.3. Gadījumā, ja Lietotājs pakalpojumu un/vai LMT Straumes, LMT Viedtelevīzijas ietvaros ir devis savu piekrišanu Lietotāja datu apstrādei konkrētiem mērķiem, LMT veic attiecīgo Lietotāju datu apstrādi, pamatojoties uz attiecīgo Lietotāja piekrišanu tam nepieciešamajā apmērā. 
3.4. Bez Lietotāja piekrišanas LMT nedod Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos paredzētajām personām noteiktos gadījumos, kārtībā un apjomā, un LMT pilnvarotām personām un sadarbības partneriem Pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai, Lietotnes darbības un darbības kvalitātes nodrošināšanai, attīstīšanai un pilnveidošanai. 
3.5. Datu apstrāde netiek veikta ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas dalībvalstīm.
3.6. Statistikas, LMT pakalpojumu uzlabošanas un reklamēšanas nolūkos Lietotāju dati var tikt izmantoti anonimizētā formā.

4. Intelektuālais īpašums


4.1. Lietotnē pieejamais Saturs ar izņēmumiem, kas īpašos gadījumos atbilstoši tiek norādīti, kā arī visa informācija, dati, teksti, logotipi, ikonas, attēli, kā arī Lietotnes dizains, programmas kods un noformējums ir LMT vai tā piesaistīto sadarbības partneru īpašums vai tiek izmantots saskaņā ar trešo personu atļaujām, kas piešķir attiecīgās intelektuālā īpašuma tiesības uz to izmantošanu. Lietotnes  Saturu un informāciju aizsargā normatīvie akti, kas regulē intelektuālā īpašuma tiesības.
4.2. Lietotājam ir aizliegts pilnībā vai daļēji pavairot, reproducēt, izplatīt, pārveidot, embedēt, lejupielādēt, dalīties sociālajos tīklos un jebkādā citā veidā izmantot Lietotnes Saturu.
4.3. Lietotnes Satura pārveidošana, pielāgošana, licences izsniegšana trešajām personām, pirmkoda atšifrēšana, dekompilēšana vai cita veida kaitniecībā lietotajai programmatūrai vai platformai ir aizliegta.
4.4. Jebkura saite uz trešo personu lietotnēm vai informāciju, kas var būt pieejama Lietotnē, ir ievietota tikai ar mērķi sniegt vispārīgus ieteikumus, lai Lietotājam padarītu pieejamus citus informācijas avotus, kas viņu varētu interesēt. LMT nav atbildīgs par šo lietotņu vai informācijas izmantošanas, konfidencialitātes un citiem noteikumiem, un tāpēc Lietotāji tiek aicināti iepazīties ar attiecīgiem noteikumiem, jo tie var atšķirties no Lietotnei piemērojamiem noteikumiem.

5. Izmaiņas Lietotnes Saturā, darbībā un Lietošanas noteikumos


5.1. LMT pastāvīgi tehniski uzlabo Lietotni, nodrošinot tās izmantošanas iespēju, funkcionalitāšu pilnveidošanu, pilnvērtīgu un kvalitatīvu darbību. LMT ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem pievienot vai atcelt jebkādas funkcionalitātes vai risinājumus. Lietotnē ir iespējami īslaicīgi darbības pārtraukumi, kas saistīti ar Lietotnes uzturēšanas, apkalpošanas vai uzlabošanas darbiem. LMT pastāvīgi veic izmaiņas arī Lietotnes Satura piedāvājumā.
5.2. LMT ir tiesīgs mainīt vai atjaunināt Lietotnes Saturu, elementus, kas iekļauti Lietotnes dizainā un konfigurācijā, kā arī grozīt vai papildināt Lietošanas noteikumus.
5.3. Ja Lietošanas noteikumos tiks veiktas izmaiņas, tās tiks atspoguļotas Lietošanas noteikumu atjauninātajā versijā, norādot Lietošanas noteikumu aktuālo datumu. Lietošanas noteikumu aktuālā redakcija stājas spēkā pēc atjaunoto Lietošanas noteikumu publicēšanas Lietotnē un Tīmekļa vietnē.

6. Citi noteikumi


6.1. Lietotnē pieejamā Satura izmantošanu, kā arī šos Lietošanas noteikumus reglamentē Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti. 
6.2. Lai uzdotu jautājumus vai sazinātos ar LMT par Lietošanas noteikumiem, Lietotnes vai Lietotāju datu apstrādi, lūdzam rakstīt uz info@lmt.lv.