1. Lietošanas noteikumos izmantotie termini


1.1. Lietošanas noteikumi – šie noteikumi, kas regulē LMT un Lietotāja savstarpējās attiecības saistībā ar Lietotnes izmantošanu.
1.2. Lietotājs – fiziska persona, kura atbilstoši attiecīga Pakalpojuma nosacījumiem izmanto Lietotni.
1.3. Lietotne – “Latvijas Mobilais Telefons” SIA,  reģ. Nr.50003050931,  (LMT) TV lietotne “LMT Viedtelevīzija”, kas darbojas Android operētājsistēmā un kurā Lietotāji var piekļūt un lietot attiecīga LMT Pakalpojuma ietvaros pieejamo Saturu. 
1.4. LMT Viedtelevīzija – Pakalpojums, kura ietvaros LMT nodrošina iespēju televizorā un papildus uz Mazajiem ekrāniem skatīties Lietotnē pieejamo Saturu, kas sastāv no televīzijas programmu piedāvājuma, video pēc pieprasījuma; programmas „LMT Straume” raidījumu tiešraidēm un ierakstiem. 
1.5. Pakalpojumi – LMT nodrošināti pakalpojumi, tajā skaitā LMT Viedtelevīzija, kuru Lietotāji var piekļūt noteikta pakalpojuma ietvaros pieejamam Saturam.
1.6. Saturs – televīzijas programmas un audiovizuāli darbi (filmas, seriāli, animācijas filmas, koncerti u.c.) pēc pieprasījuma, kas pieejami Lietotnē atbilstoši attiecīga Pakalpojuma nosacījumiem.
1.7. Mazais ekrāns – viedtālrunis vai dators.

2. Lietošanas nosacījumi


2.1. Lietošanas noteikumi nosaka ar Lietotnes un tajā ietverto iespēju un piedāvājumu izmantošanu saistītus jautājumus.
2.2. Lietotne ir pieejama tikai attiecīgu Pakalpojumu Lietotājiem. Pirms Lietotnes izmantošanas uzsākšanas Lietotājam ir pienākums iepazīties ar Lietošanas noteikumiem un Privātuma politiku. Lietošanas noteikumi ir patstāvīgi pieejami Lietotnes sadaļā “Iestatījumi.” Lietotnes Lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar Lietošanas noteikumiem un Privātuma politiku, izdarot attiecīgu atzīmi pie Lietošanas noteikumu un Privātuma politikas teksta.
2.3. Uzsākot Lietotnes lietošanu, Lietotājam ir pieejams Saturs katram Pakalpojumam noteiktajā apjomā.  
2.4. Lietotnē LMT piedāvātā Satura izvēlnē Saturs ir sadalīts pa tēmām, kuras Lietotājs var brīvi izvēlēties atbilstoši Lietotājam pieejamam Pakalpojumam. Lietotne citu starpā nodrošina šādas iespējas: TV programma, valodas un subtitru izvēle, televīzijas programmu arhīva funkcionalitāte, kā arī tādas funkcionalitātes kā pauze, pārtīšana, iespēja skatīties no sākuma un citas.
2.5. Lietotnes Lietotājam ir papildu iespēja LMT Viedtelevīzijas pakalpojuma ietvaros pieejamo Saturu skatīties uz Mazajiem ekrāniem, apjomā, kas ir tehnoloģiski un tiesiski nodrošināms. 
2.6. Lietotnes Lietotājam nodrošināta papildus iespēja vienlaicīgi straumēt Saturu uz 2 (diviem) Mazajiem ekrāniem. 
2.7. Lietotājs nodrošina, ka LMT Viedtelevīzijas pakalpojuma ietvaros pieejamo Saturu uz Mazajiem ekrāniem lieto vienā mājsaimniecībā ar Lietotāju dzīvojošai persona, un ar Lietotāja piekrišanu. 
2.8. Lietotājs ir informēts, ka LMT Viedtelevīzijas pakalpojuma lietošana bērniem bez vecāku vai aizbildņu ziņas, uzraudzības vai atļaujas, nav atļauta. 
2.9. Aktivizējot ierobežotas piekļuves režīmu (profilu), Lietotājs ir atbildīgs par izvēlēto Saturu, kuru ir darījis pieejamu personai, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā ar Lietotāju.
2.10. Lietotne un LMT Viedtelevīzijas pakalpojuma ietvaros pieejamais Saturs uz Mazajiem ekrāniem ir nodrošināms Lietotājam, kamēr tas ir tiesīgs izmantot attiecīgu Pakalpojumu.
2.11. Lietotājs apņemas regulāri veikt Lietotnes atjaunināšanu ar jaunākajiem pieejamiem Lietotnes versiju izlaidumiem.
2.12. LMT ir tiesības ierobežot Lietotnes un tās papildu izmantošanas iespējas vai tās liegt gadījumā, ja LMT rodas aizdomas, ka Lietotne netiek lietota atbilstoši šiem vai attiecīga Pakalpojuma noteikumiem.

3. Datu apstrāde un privātuma politika


3.1. LMT kā Pārzinis apstrādā Lietotāju personas datus Lietošanas noteikumos paredzētajā apmērā un kārtībā. LMT kā datu pārzinis šiem jautājumiem velta vislielāko vērību. LMT sniegto pakalpojumu ietvaros datus apstrādā tikai nepieciešamajā apjomā un laika periodā, kas izriet no pakalpojuma būtības un saistošo normatīvo aktu prasībām. Lai nodrošinātu Lietotnē ietverto piedāvājumu Lietotājiem atbilstošā apjomā, var tikt apstrādāti Lietotāja pamatdati, atrašanās vietas un pakalpojuma ietvaros pārraidāmā satura dati, kā arī elektronisko sakaru metadati, tostarp noslodzes dati – ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu saistītā informācija. Apstrādājamo datu mērķis ir īstenot katra izvēlētā pakalpojuma izpildi tā pieļautajā apjomā un kārtībā, tostarp nodrošinot ar to saistīto kvalitāti, pieteikto jautājumu risināšanu, ja tādi rodas, kā arī saistīto normatīvo aktu izpildi. Datu apstrādes pamats ir pieprasītais/izmantotais LMT pakalpojums un ar to saistīto normatīvo aktu īstenošana. Šāda apstrāde ir priekšnosacījums pakalpojuma sniegšanai, un datu nesniegšana var daļēji vai pilnībā kavēt vai pārtraukt darījuma nodrošināšanu. 
3.2. LMT apstrādā datus par Lietotāja aktivitātēm Lietotnē (tehniskos datus, veiktos pieprasījumus, tajā skaitā veic Satura skatījumu uzskaiti) Pakalpojumu sniegšanas un līgumu izpildes nodrošināšanai, LMT un trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai, norēķinu administrēšanai, tajā skaitā, ar mērķi nodrošināt  un administrēt Lietotnes darbību, nodrošināt, analizēt un pilnveidot Lietotnes funkcionalitātes, kā arī veikt citas darbības atbilstoši šajos Lietošanas noteikumos paredzētajam. LMT var veikt savā rīcībā esošu Lietotāju personas datu statistisku apstrādi par Lietotāju aktivitātēm Lietotnē, lai attīstītu un pilnveidotu Pakalpojumus un Lietotni.
3.3. Gadījumā, ja Lietotājs Pakalpojumu un/vai Lietotnes ietvaros ir devis savu piekrišanu Lietotāja datu apstrādei konkrētiem mērķiem, LMT veic attiecīgo Lietotāju datu apstrādi, pamatojoties uz attiecīgo Lietotāja piekrišanu tam nepieciešamajā apmērā. 
3.4. Bez Lietotāja piekrišanas LMT nedod Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos paredzētajām personām noteiktos gadījumos, kārtībā un apjomā, un LMT pilnvarotām personām un sadarbības partneriem Pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai, Lietotnes darbības un darbības kvalitātes nodrošināšanai, attīstīšanai un pilnveidošanai. 
3.5. Datu apstrāde netiek veikta ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas dalībvalstīm.
3.6. Statistikas, Lietotnes uzlabošanas un reklamēšanas nolūkos Lietotāju dati var tikt izmantoti anonimizētā formā.
3.7. Lietotāja dati tiek apstrādāti un glabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams Lietotāja izvēlētā Pakalpojuma nodrošināšanai un Lietotnes darbības un funkciju nodrošināšanai un/vai piemērojamo tiesību aktu prasību izpildei vai tiesvedības un izmeklēšanas vajadzībām. 
3.8. Plašāk par LMT veikto personas datu apstrādi, tajā skaitā par datu glabāšanas termiņiem, Lietotāju tiesībām attiecībā uz saviem datiem skaties LMT Privātuma politikā, kas pieejama Lietotnē un LMT tīmekļa vietnē www.lmt.lv.

4. Intelektuālais īpašums


4.1. Lietotnes Saturs ar izņēmumiem, kas īpašos gadījumos atbilstoši tiek norādīti, kā arī visa informācija, dati, teksti, logotipi, ikonas, attēli, kā arī Lietotnes dizains un programmas kods, noformējums ir LMT vai tā piesaistīto sadarbības partneru īpašums vai tiek izmantots saskaņā ar trešo personu atļaujām, kas piešķir attiecīgās intelektuālā īpašuma tiesības uz to izmantošanu. Lietotnes Saturu un informāciju aizsargā normatīvie akti, kas regulē intelektuālā īpašuma tiesības.
4.2. Lietotājam ir aizliegts pilnībā vai daļēji pavairot, izplatīt, pārveidot, lejupielādēt un jebkādā citā veidā izmantot Lietotnes Saturu.
4.3. Lietotnes pārveidošana, pielāgošana, licences izsniegšana trešajām personām, pirmkoda atšifrēšana, dekompilēšana vai cita veida kaitniecībā lietotajai programmatūrai vai platformai ir aizliegta.
4.4. Jebkura saite uz trešo personu lietotnēm vai informāciju, kas var būt pieejama Lietotnē, ir ievietota tikai ar mērķi sniegt vispārīgus ieteikumus, lai Lietotājam padarītu pieejamus citus informācijas avotus, kas viņu varētu interesēt. LMT nav atbildīgs par šo lietotņu vai informācijas izmantošanas, konfidencialitātes un citiem noteikumiem, un tāpēc Lietotāji tiek aicināti iepazīties ar attiecīgiem noteikumiem, jo tie var atšķirties no Lietotnei piemērojamiem noteikumiem.

5. Izmaiņas Lietotnes Saturā, darbībā un Lietošanas noteikumos


5.1. LMT pastāvīgi tehniski uzlabo Lietotni, nodrošinot tās izmantošanas iespēju, funkcionalitāšu pilnveidošanu, pilnvērtīgu un kvalitatīvu darbību. LMT ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem pievienot vai atcelt jebkādas Lietotnes funkcionalitātes vai risinājumus. Lietotnē ir pieļaujami īslaicīgi Lietotnes darbības pārtraukumi, kas saistīti ar Lietotnes uzturēšanas, apkalpošanas vai uzlabošanas darbiem. Atbilstoši attiecīgu Pakalpojumu nosacījumiem LMT veic izmaiņas arī Lietotnes Satura piedāvājumā.
5.2. LMT ir tiesīgs mainīt vai atjaunināt Lietotnes Saturu, elementus, kas iekļauti Lietotnes dizainā un konfigurācijā, kā arī grozīt vai papildināt Lietošanas noteikumus.
5.3. Ja Lietošanas noteikumos tiks veiktas izmaiņas, tās tiks atspoguļotas Lietošanas noteikumu atjauninātajā versijā, norādot Lietošanas noteikumu aktuālo datumu. Lietošanas noteikumu aktuālā redakcija stājas spēkā pēc atjaunoto Lietošanas noteikumu publicēšanas Lietotnē. Lietotājam ne retāk kā vienu reizi mēnesī ir jāpārliecinās, vai Lietošanas noteikumos ir veiktas kādas izmaiņas. Būtisku izmaiņu gadījumā Lietotnē tiks ietverts paziņojums ar aicinājumu iepazīties ar Lietošanas noteikumu aktuālo redakciju. Lietošanas noteikumi to aktuālajā redakcijā ir pieejami Lietotnes sadaļā “Iestatījumi”.

6. Citi noteikumi


6.1. Lietotnes un Satura izmantošanu, kā arī šos Lietošanas noteikumus reglamentē Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti. 
6.2. Visus strīdus, kas radušies Lietotnes izmantošanas rezultātā, LMT un Lietotājs cenšas risināt sarunu ceļā. Ja vienošanos neizdodas panākt, strīdu risina Latvijas Republikas vispārējas jurisdikcijas tiesā pēc piekritības.
6.3. Gadījumā, ja kāds no šo Lietošanas noteikumu punktiem vai noteikumiem kļūst nepiemērojams vai spēkā neesošs, tas neietekmē pārējo Lietošanas noteikumu punktu un noteikumu spēkā esamību.
6.4. Lietošanas noteikumi ir spēkā, izmantojot Lietotni, un tie paliek spēkā Lietotāja un LMT savstarpējo tiesisko attiecību pastāvēšanas laikā.
6.5. Lai uzdotu jautājumus vai sazinātos ar LMT par Lietošanas noteikumiem, Lietotni vai Lietotāju datu apstrādi, lūdzam rakstīt uz info@lmt.lv.